СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ

Автор(и)

  • В. Г. Вихор

DOI:

https://doi.org/10.31392/141677

Ключові слова:

педагогічна система, особистісно-орієнтований підхід, технологія навчання, інформаційна технологія навчання

Анотація

Педагогічні системи характеризуються призначенням, цілями, змістом, принципами реалізації, завданнями, що розв’язуються, засобами і формами, функціями дій і взаємодії, основними властивостями і динамікою зв’язків всередині і з оточуючим світом. Викладено погляди на проблему визначення теоретичних основ проектування особистісно-орієнтованої інформаційної технології. У статті наведемо узагальнене визначення поняття педагогічних систем, обґрунтовано, що стратегію сучасної вищої освіти утворюють розвиток і саморозвиток особистості майбутнього фахівця, здатного не тільки обслуговувати наявні соціальні технології, але і виходити за межі нормативної діяльності у прагненні до провайдингу інновацій в сфері освіти.

Посилання

Atamanchuk P. S. Osnovy osobystisno oriientovanoi tekhnolohii formuvannia fakhovykh yakostei maibutnoho uchytelia fizyky / P. S. Atamanchuk, V. V. Menderetskyi // Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia № 3 . Fizyka i matematyka u vyshchii i serednii shkoli : zb. naukovykh prats – Kyiv, 2006. – № 2. – S. 15-18.

Balyk N. R. Proektna diialnist – intehratsiia suchasnykh osvitnikh ta informatsiinykh tekhnolohii : navchalno-metodychni materialy / N. R. Balyk, H. P. Shmyher. – Ternopil : TNPU, 2015. – 24 s.

Bespalko V. P. Slagaemye pedagogicheskoy tekhnologii. – Moskva : Pedagogika, 1989. – 191 s.

Bykov V. Yu. IKT-autsorsynh i novi funktsii IKT-pidrozdiliv navchalnykh zakladiv i naukovykh ustanov / Valerii Yukhymovych Bykov // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. – 2012. – № 4 (30). – S. 135-152.

Borysov V. V. Vzaiemozviazok mizh samostavlenniam yak emotsiinym komponentom samosvidomosti ta profesiinym vyhoranniam u kerivnykiv navchalnykh zakladiv [Tekst] / V. V. Borysov, S. V. Borysova, Ya. V. Bobyleva // Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova : zb. nauk. prats / M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. – Kyiv : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2015. – Seriia 17 : Teoriia i praktyka navchannia ta vykhovannia. – Vyp. 26. – S. 49-58.

Borysov V. V. Provaidynh innovatsii v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity / V . V. Borysov // F undamentalni ta prykladni doslidzhennia: suchasni naukovo-praktychni rishennia i pidkhody : zb. materialiv I Mizhnar. nauk.-prakt. konf. / [redaktory-uporiadnyky A. Dushnyi, M. Makhmudov, V. Ilnytskyi, I. Zymomria]. – Baku–Uzhhorod–Drohobych : Posvit, 2016. – S. 119-120.

Hevko I. V. Psykholohichni umovy rozvytku profesionalizmu vchytelia tekhnolohii / I . V . H evko // V isnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia “Pedahohichni nauky”. – Vyp. № 6 . – Cherkasy : Cherkaskyi natsionalnyi universytet im. B. Khmelnytskoho, 2017. – S. 38-50.

Klarin M. V. Inovatsionnye modeli uchebnogo protsessa v sovremennoy zarubezhnoy nedagogike : avtoref. dis. ... dok. ned. nauk / M. V. Klarin. – Moskva, 1995. – 47 s.

Talyzina N. F. Formirovanie poznavatelnoy deyatelnosti uchashchikhsya. – Moskva : Znanie, 1983. – 96 s.

Shliakhy formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv : kolekt. nauk. monohrafiia / V. I. Bader, V. V. Borysov, I. L. Viktorenko, L. H. Havrilova, A. M. Halenko ; red. : V. I. Bader ; DVNZ “Donbas. derzh. ped. un-t”. – Kyiv, 2014. – 309 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-08

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ