УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-147.2020.01

Ключові слова:

навчальна діяльність, навчання, хореографія, компетентнісний підхід, компетентність, дитячий хореографічний колектив

Анотація

У статті схарактеризовано одну із дидактичних умов організації навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу – удосконалення змісту навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу на засадах компетентнісного підходу. Виявлено, напрями удосконалення змісту навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу: розроблення програми індивідуальних занять з вихованцями дитячого хореографічного колективу лінійно-концентричним способом з урахуванням компетентнісного підходу; розроблення навчальної програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму Театру народного танцю “Барви” Полтавської дитячої музичної школи № 1 (10 років навчання); розроблення методичних рекомендацій щодо організації діяльності балетмейстера у дитячому хореографічному колективі.

Посилання

Volchukova V. M., Buhaiets N. A., Limanska O. V., Tishchenko O. M. (2013). Metodyka roboty z khoreohrafichnym kolektyvom. Osnovy kursu : navch. metod. posib. Kh. : KhNPU imeni H. S. Skovorody. S. 18-19.

Zoryna L. Ya. (1989). Prohramma – uchebnyk – uchytel. M. : Znanye. 80 s.

Kliui L. V. (2016). Dydaktychni umovy formuvannia zmistu kursiv za vyborom u strukturi psykholoho-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pedahohiv. (Dys. kand. ped. nauk). Kyiv. 280 s.

Kolnohuzenko B. (2002). Khoreohrafiia vykhovatelka pokolin. Kultura i zhyttia. № 7. S. 7–9.

Kononets N. V., Hrynova M. V. (2018). Zasoby stvorennia elektronnoho posibnyka dlia resursno-oriientovanoho navchannia. Problemy suchasnoho pidruchnyka : zb. nauk. prats. Vyp. 20. S. 166-179.

Martynenko O. V. (2012). Teoriia ta metodyka roboty z dytiachym khoreohrafichnym kolektyvom : navch. posib. Donetsk : LANDON-KhKhI. 232 s.

Fryz P. (2017). Formuvannia osobystosti molodshoho shkoliara zasobamy khoreohrafichnoho mystetstva. Molod i rynok. № 9. S. 44-48.

Khe Siuefei. (2017). Metodyka vdoskonalennia muzychnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv khoreohrafii. Estetyka i etyka pedahohichnoi dii : zb. nauk. pr. / In-t ped. osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy, Poltavskyi nats. ped. un-t imeni V. H. Korolenka. Vyp. 15. S. 132-140.

Shalapa S. V., Korysko N. M. (2015). Metodyka roboty z khoreohrafichnym kolektyvom: pidruchnyk. Ch. 1. K. : NAKKKiM. S. 35-73.

Shevchuk A.S. (2016). Dytiacha khoreohrafiia : navch.-metod. posibnyk. 3-tie vyd., zi zmin. ta dopovn. Ternopil : Mandrivets. 288 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ