ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ ІНШМОВНИХ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИХ ТЕКСТІВ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-147.2020.21

Ключові слова:

Навчання читання, професійно спрямовані тексти, студенти-нефілологи

Анотація

В статті визначені деякі особливості навчання студентів нефілологічних спеціальностей іншомовних професійних текстів: студентів-економістів та студентів-медиків. Авторами визначено структуру та послідовність навчання читання професійного читання: роботу з ЛО та ГО, закріплення вивченого, власне роботу з текстами, післятекстове опрацювання та реферування. У статті показані основні типи текстів для навчання професійного іншомовного читання( короткі, середньої довжини, довгі) та особливості їх опрацювання студентами.. Авторами було проведено експеримент по інтенсифікації навчання професійного іншомовного читання зі студентами різних нефілологічних спеціальностей(економісти, медики), результати якого підтвердили ефективність такої інтенсифікації не тільки для покращення академічної успішності з даної галузі, проте загального покращення рівня знань, умінь та навичок студентів. Перспективними автори вважають упорядкування окремих посібників з навчання фахового іншомовного читання для студентів різних нефілологічних спеціальностей та емпіричне дослідження їх ефективності.

Посилання

Bilohorka L. V. Metodychni osoblyvosti navchannia maibutnikh ekonomistiv chytannia anhlomovnykh fakhovykh tekstiv. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia : Pedahohika. 2015. № 2. S. 107-113. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2015_2_21

Bondar Svitlana Ivanivna. Psykholohichni osoblyvosti chytannia tekstu inozemnoiu movoiu studentamy z riznym kohnityvnym stylem : dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.07 / Natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv, 2003.

Vavilina S. H. Pryntsypy i kryterii doboru tekstiv dlia navchannia maibutnikh zhurnalistiv profesiino oriientovanoho chytannia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Ser. : Pedahohika ta psykholohiia. 2012. Vyp. 21. S. 109-118.

Horpinich T. I. Osoblyvosti inshomovnykh fakhovykh dzherel yak zasobu navchannia chytannia inozemnoiu movoiu (na prykladi profesiinoi literatury z farmatsii). Molodyi vchenyi. № 2 (17). 2015. S. 218-221.

Karlovska H. V. Navchannia profesiinoho chytannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Vyp. 142. Cherkasy, 2008. S. 44-47.

Korohod T. O. Novitni zasoby formuvannia dosvidu samostiinoi piznavalnoi diialnosti pid chas orhanizatsii pozaaudytornoho chytannia tekstiv u nemovnykh VNZ. Molodyi vchenyi. 2018, 1 (1): 323-327.

Maliuha O. S. Do pytannia modelei chytannia inshomovnoho naukovoho tekstu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Kyiv : Milenium, 2006. Vyp. 99. S. 261-266.

Marlova A. Peredumovy navchannia uspishnoho chytannia inshomovnykh fakhovykh tekstiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Elektronnyi resurs]. Molod i rynok. 2015. № 6. S. 82-85. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_6_19

Mekhanikova O. O. Psykholohichna sutnist navchannia chytannia studentiv nemovnykh spetsialnostei profesiino oriientovanykh tekstiv anhliiskoiu movoiu. BBK 65.262 (4Ukr) Bankivska systema Ukrainy v umovakh hlobalizatsii finansovykh rynkiv: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 20-21 zhovtnia 2011 r. Cherkasy : Vydavets Chabanenko YuA, 2011. 396 s. 2011. 372.

Moruha K. O., Ilina O. M., Lymar L. V. Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti studentiv pry vyvchenni inozemnykh mov u nemovnomu vyshchomu navchalnomu zakladi [Tekst]. Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia: Pedahohichni ta istorychni nauky : [zb. nauk. statei] / M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2011. Vyp. 95. S. 154-159.

Musiichuk S. M. Rozvytok navychok profesiino-oriientovanoho chytannia na zaniattiakh z inozemnoi movy u nemovnykh VNZ. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. 2014. № 4. S. 114-117. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2014_4_19.

Parsiak O. N. Navchannia chytannia profesiino oriientovanoi literatury na pochatkovomu etapi v neprofilnomu vyshchomu zakladi osvity. Pedahohika. 2006. Vyp. 33. T. 46. S. 154-158.

Chernushych A. Ye. Vykorystannia profesiino oriientovanykh zavdan z metoiu formuvannia spetsialnykh vmin profesiino oriientovanoho chytannia studentiv-menedzheriv pry pidhotovtsi yikh do vykonannia profesiino oriientovanykh proektiv : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii “Sotsium. Nauka. Kultura”, 2011. S. 112-114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ