ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • А. О. Дідик

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-144.2019.08

Ключові слова:

диверсифікація, електротехніка, електроніка, педагог професійного навчання.

Анотація

У статті розглянуто мету і впровадження диверсифікації у процесі вивчення електротехніки та електроніки майбутніми педагогами професійної освіти. Обгрунтовано, що диверсифікація змісту сприяє ґрунтовному засвоєнню теоретичного матеріалу, який органічно пов’язаний з практикою. Розкрито диверсифікацію підходів у формуванні нестандартного творчого мислення студентів. Запропоновано системний інноваційний підхід, який дає можливість впровадження диверсифікаційних методів при викладанні матеріалу з електротехніки та електроніки для майбутніх педагогів професійної освіти. В основу покладено застосування диверсифікації на різних етапах занять, що дозволяє раціональніше розподілити час, сприяє покращенню емоційного сприйняття матеріалу, підвищенню його інформативності, доступності та наочності.

Посилання

Вітковський О. Застосування портфельних теорій для оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства. Підприємство, господарство і право. 2006. № 9. С. 166-168.

Нова школа. Простір освітніх можливостей /М-во освіти і науки України ; упоряд. : Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова [та ін.]; за заг. ред. М. Грищенко. Київ, 2016. 40 с.

Олійник В. В. Сьогодення та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Пост Методика. 2012. № 4 (107). С. 2-6.

Михайлева Е. Диверсифікація університетів: світова практика та вітчизняний досвіт / Е. Михайлева [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64 .exe?C21 COM=2&I21DBN=UJRN&

P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_ name=PDF/Mtpsa_2014_20_53 pdf.

Ковальчук В. Ю. Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2005. 402.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; [гол. ред. В. Г. Кремень]. Київ : Юрінкомінтер, 2008. 1040 с.

Івашковський В. Створення належних педагогічних умов - визнана складова процесу виховання громадянина. Рід. шк. 2008. № 9. С. 36-39.

Vitkovskyi O. Zastosuvannia portfelnykh teorii dlia otsinky efektyvnosti dyversyfikatsii diialnosti pidpryiemstva. Pidpryiemstvo, hospodarstvo ipravo. 2006. № 9. S. 166-168.

Nova shkola. Prostir osvitnikh mozhlyvostei / M-vo osvity i nauky Ukrainy ; uporiad. : L. Hrynevych, O. Elkin, S. Kalashnikova [ta in.] ; za zah. red. M. Hryshchenko. Kyiv, 2016. 40 s.

Oliinyk V. V. Sohodennia ta perspektyvy rozvytku pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Post Metodyka 2012. № 4 (107). S. 2-6.

Mykhaileva E. Dyversyfikatsiia universytetiv: svitova praktyka ta vitchyznianyi dosvit / E. Mykhaileva

[Elektronyi resurs]. Rezhym dostupu: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis nbuv/cgiirbis 64.exe?

C21 COM=2&I21DBN=UJRN& P21 DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1 &Image_file_

name=PDF/Mtpsa_2014_20_53.pdf.

Kovalchuk V. Yu. Modernizatsiia profesiinoi ta svitohliadno-metodolohichnoi pidhotovky suchasnoho

vchytelia : dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.04. Kyiv, 2005. 402.

Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy ; [hol. red. V. H. Kremen]. Kyiv : YurinkomInter, 2008. 1040 s.

Ivashkovskyi V. Stvorennia nalezhnykh pedahohichnykh umov - vyznana skladova protsesu vykhovannia hromadianyna. Rid. shk. 2008. № 9. S. 36-39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-26

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ