ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРТЕПІАННОМУ КЛАСІ

Автор(и)

  • О. С. Економова
  • Т. М. Бутенко
  • Л. І. Гаркуша

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-144.2019.11

Ключові слова:

майбутній учитель музичного мистецтва, фахова підготовка, основний музичний інструмент, фортепіанний клас, компетентнісний підхід, інструментально-виконавська компетентність.

Анотація

У статті досліджено науково-педагогічні основи формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі університетської освіти. Проаналізовано праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі мистецьких факультетів (інститутів). Узагальнено програмні вимоги з основного музичного інструменту для студентів музично-педагогічної спеціальності. Охарактеризовано основні види інструментальної діяльності вчителя музики та визначено роль фортепіано у його фаховій підготовці. Окреслено найбільш складні аспекти інструментально-виконавської підготовки студентів у фортепіанному класі. Розкрито сутність і складові інструментально-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Посилання

Archazhnikova L. G. Professiya - uchitel muzyki : kniga dlya uchitelya. Moskva : Prosveshenie, 1984. 111 s.

Hryzohlazova T. I., Huralnyk N. P. Prohrama z kursu “Osnovnyi muzychnyi instrument (fortepiano)” dlia stud. muz.-ped. f-tiv. Kyiv : NPU, 1997. 31 s.

Huralnyk N. P. Komplekt typovykh navchalnykh prohram z dystsypliny “Osnovnyi muzychnyi instrument - fortepiano” : [dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv muzychnoi haluzi v strukturi pedahohichnoi osvity]. [2-e vyd., dop.]. Kyiv : NPU, 2007. 86 s.

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukiainski perspektyvy : kolektyvna monohrafiia / N. M. Bibik, L. S. Vashchenko, O. I. Lokshyna, O. V. Ovcharuk, L. I. Parashchenko, O. I. Pometun, O. Ya Savchenko, S. E. Trubacheva ; pid zah. red. O. V. Ovcharuk. Kyiv : “K.I.S.”, 2004. 112 s.

Metodika prepodavaniya muzykalnogo instrumenta. Programmy pedagogicheskih institutov [dlya specialnosti № 2119 “Muzyka”] / cost. Yu. P. Ariautov, E. A. Bodina, L. G. Vehmyanin, E. F. Novikova,

A. A. Trifonov ; otv. red. G. M. Cypin. Moskva : Prosveshenie, 1987. Sb. 15. S. 50-93.

Osnovnoj muzykalnyj instrument (fortepiano). Programmy pedagogicheskih institutov [dlya specialnosti № 2119 “Muzyka”] / cost. L. G. Archazhnikova, T. I. Evseeva. Moskva : Prosveshenie, 1983. Sb. 14. S. 3-30.

Pliachenko T. M. Naukovi zasady vykladannia osnovnoho muzychnoho instrumenta v umovakh universytetskoi osvity. Ars musicae: muzychno-osvitolohichnyi dyskurs : zb. nauk. pr. / Kyiv. un-t im.

B. Hrinchenka ; redkol. : O. M. Oleksiuk (holov. red.), L. L. Khoruzha (zast. holov. red.), I. Kevishas ta in. Kyiv : Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, 2014. № 1. S. 9-13.

Pliachenko T. M. Formuvannia instrumentalno-vykonavskoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva u protsesi fakhovoi pidhotovky. Profesiina mystetska osvita i khudozhnia kultura : mater. Mizhnarod. nauk.-prakt. konf., 16-17 zhovt. 2014 r. / MON Ukrainy, Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka ; za zah. red. V. O. Ohneviuka. Kyiv : Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, 2014. - S. 61-69.

Programmy pedagogicheskih institutov. Osnovnoj muzykalnyj instrument (fortepiano) dlya specialnosti 03.05.00 “Muzyka” / cost. G. N. Padalka, N. I. Pleshkova. Kiyiv : RUMK, 1991. 28 s.

Cypin G.M. Obuchenie igre na fortepiano : ucheb. posobie [dlya studentov ped. in-tov po spec. № 2119 “Muzyka i pene”]. Moskva : Prosveshenie, 1984. 176 s.

Shramko O. I. Osnovnyi muzychnyi instrument: alhorytmy metodyky : navchalno-metodychnyi posibnyk [dlia studentiv muzychnykh fakultetiv vyshchykh pedahohichnykh zakladiv]. Kryvyi Rih : Vydavnychyi dim, 2008. 219 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-26

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ