ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • П. М. Малежик

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-144.2019.15

Ключові слова:

дослідницькі уміння, ІТ-фахівці, технічні дисципліни, формування умінь, структурна модель.

Анотація

У статті розглядаються теоретико-методичні засади формування дослідницьких умінь майбутніх ІГ-фахівців на прикладі викладання технічних дисциплін. Запропонована структурна модель формування дослідницьких умінь. Показано, що проведення практичних та лабораторних занять, які побудовані на ґрунтовній дослідницькій основі сприяє виробленню у майбутніх ІГ-фахівців професійної зацікавленості, розвитку у них логічно-наукового мислення, а також виробленню професійних умінь, здійснювати аналіз проблем та шукати шляхи їх подолання. Важливим фактором формування дослідницької діяльності майбутніх фахівців з комп’ютерних наук є участь у наукових проблемних проектах кафедри, стажування у ІТ-компаніях.

Посилання

Zakon Ukrainy №928-VIII vid 25.12.2015 “Pro vyshchu osvitu” // http://zakon3/rada/gov/ua/laws/ show/1556/page2

Velyka khartiia universytetiv http://zakon4.rada.gov.ua/laws/2984-14

Zimnyaya I. A. Klyuchevye kompetentnosti kak rezultativno-celevaya osnova kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii. Moskva : Issled. centr problem kachestva podgotovki specialistov, 2004. 38 s.

Hutorskoj A. V. Tehnologiya proektirovaniya klyuchevyh i predmetnyh kompetencij. Internet-zhurnal “Ejdos”. 2005. dekabrya. [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu : http://www.eidos.ru/journal/ 2005/1212.htm.

Zhaldak M. I., Ramskyi Yu. S., Rafalska M. V. Model systemy sotsialno-profesiinykh kompetentnostei vchytelia informatyky. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 2. Kompiuterno- oriientovani systemy navchannia. 2009. № 7 (14). S. 3-10.

Arkhypova M. V. Model formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnoho inzhenera-pedahoha [Tekst]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Pedahohichni nauky. 2010. Vyp. 76. S. 8-11.

Pryhodii A. V. Orhanizatsiia naukovo-doslidnoi roboty studentiv na zaniattiakh z dystsypliny “Osnovy naukovykh doslidzhen”. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky. 2016. Vyp. 140. S. 173-175. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VchdpuP_2016_140_42

Rakov S. A. Matematychna osvita: kompetentnisnyi pidkhid z vykorystanniam IKT : monohrafiia. Kh. : Fakt, 2005. 360 s.

Sharko V. D. Tekhnolohii kompetentisno-oriientovanoho navchannia pryrodnychykh dystsyplin. Teoretyko-metodychni osnovy vdoskonalennia systemy osvity: dydaktychnyi aspekt : kolektyvna monohrafiia / za red. H. S. Yuzbashevoi. Kherson : KVNTZ “Khersonska akademiia neperervnoi osvity”, 2014. S. 13-78

Holovan M. S. Model formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Tekst]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 2012. № 5 (23). S. 196-205.

Formuvannia doslidnytskykh kompetentnostei studentiv spetsialnosti “Prohramna inzheneriia” na prykladi vykladannia kursu “Hrupova dynamika ta komunikatsii” [Tekst] / M. O. Vinnyk, N. V. Osypova Yu. H. Tarasich, A. P. Savenko. Naukovi pratsi. 2014. T. 245. Vyp. 233. S. 95-101.

Osypova N. V., Vinnyk M. O., Tarasich Yu. H. Model formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti u maibutnikh inzheneriv-prohramistiv [Tekst]. Informatsiini tekhnolohii v osviti. 2014. № 20. S. 150-159.

Pryhodii A. V. Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 13. Problemy trudovoi ta profesiinoi pidhotovky. Vyp. 6: Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2010. S. 153-156. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_140_42

Derzhavnyi klasyfikator Ukrainy Klasyfikatsiia vydiv naukovo-tekhnichnoi diialnosti DK 015-97 [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va822217-97.

Selevko G. K. Kompetentnosti i ih klassifikaciya. Narodnoe obrazovanie. 2004. № 4. S. 138-143.

Maksim Podalov. Formirovanie studencheskoj issledovatelskoj kompetencii posredstvom osnovnyh metodov TRIZ. Naukovi zapiski. Vipusk 98. Seriya: Pedagogichni nauki. Kirovograd : RVV KDPU im. V. Vinichenka, 2011. S. 341-343.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-26

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ