ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • К. А. Пасинчук

DOI:

https://doi.org/10.31392/NZ-npu-145.2019.15

Ключові слова:

стратегічна компетентність, оперативно-рятувальна служба цивільного захисту, професійна підготовка, структура стратегічної компетентності, діагностика стратегічної компетентності.

Анотація

У ракурсі проведеного дослідження подано авторське тлумачення поняття “формування стратегічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту” – процес розвитку й накопичення на етапі професійної підготовки якісних проявів інтегрованої особистісної якості, що забезпечує відповідно до ціннісних орієнтацій курсантів їх можливість цілепокладання, планування власної діяльності, продуктивної комунікації, розробки і реалізації індивідуальних освітньо-професійних стратегій упродовж життя. Структуруючи досліджуваний феномен виокремлено такі компоненти: ціннісно-мотиваційний (визначає ціннісні орієнтації майбутніх фахівців ОРС ЦЗ, володіння стратегіями досягнення цілей); стратегічно-інформаційний (віддзеркалює розуміння сутності стратегії як системи ефективних нормативних дій, які призводять до очікуваного результату; стилі збору сучасної інформації на підґрунті володіння мисленнєвими операціями – аналізу, синтезу, абстрагування, конкретизації, порівняння, систематизації, узагальнення тощо); операційно-дійовий (передбачає формування різних умінь); рефлексивно-афективний (здатність майбутнього фахівця до самоаналізу й адекватної самооцінки, самовираження індивідуальності). Доведено, що стратегічна компетентність майбутніх фахівців у вищій школі є інтегративною єдністю їх особистісних і професійно-значущих якостей, які набуті у процесі професійного навчання та включають систему цінностей, мотивів, науково-теоретичних знань, практичних умінь і навичок, здатностей, емоцій, спрямованих на адекватний добір і реалізацію на практиці ефективних стратегій і тактик у різних ситуаціях, забезпечення успішної самореалізації й самовдосконалення у процесі професійної діяльності. Результати дослідження зреалізовані із використанням діагностичного інструментарію: “Ціннісні орієнтації працівників” (М. Рокич), “Діагностика стратегій досягнення цілей”, “Визначення стилю інформаційного засвоєння” (М. Фетіскін, В. Козлов, Г. Мануйлов), “Що таке стратегія навчання?” (авторська методика), “Оцінка комунікативних і організаторських схильностей – КОС” (В. Синявський, Б. Федоришин), “Стратегії самоствердження особистості” (Є. Нікітін, Н. Харламенкова). Отримані результати проведеного педагогічного експерименту засвідчили превалювання продуктивного (від 46,84% до 57,48%) й репродуктивного (27,91%-35,22%) рівнів прояву досліджуваних компонентів стратегічної компетентності в респондентів. Доведено, що отримані емпіричні дані спонукають до розробки й упровадження у практику роботи закладів вищої освіти, що готують фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, комплексної розвивальної програми щодо формування у них стратегічної компетентності.

Посилання

Zadorozhnaya O. I. The essence of the concept of strategic competence in modern linguistics. Uzhgorod University Scientific Bulletin. Ser.: Pedagogy. Social work. 2017. Vol. 2 (41). P. 105-109.

Oliynyk T. O. Features of educational and strategic competence formation. Foreign languages. 2013. № 4. P. 9-20.

Potyuk I.E. The role of strategic competence in the formation of foreign language communicative competence. Scientific notes of the Ostroh Academy National University. Avg.: Philological. 2012. Iss. 25. P. 227-229.

Ryabokon V. V. Transformation of the concepts of “strategy” – “strategic competence” – “strategic skills” in a constant stream of scientific information. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. II (12). Issue: 25, 2014. Р. 64-67.

Shapran O. Development of strategic competence of future teachers in the process of mastering modern teaching strategies. Vocational education: methodology, theory and technology. 2018. Iss. 7/1. Р. 259-293.

Shcherba N. S. Application of the method of content analysis to the definition of the concept of “strategic competence”. Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. 2006. № (29). P. 166-169.

Shcherba N. S. Theoretical approaches to the concept of “strategic competence”. Modernization of higher education in the context of European integration processes: Coll. of sciences. works of All-Ukrainian participants. methodologist. seminar with international participation. Zhytomyr: Issue of Zhytomyr I. Frankо State University, 2007. P. 231-235.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ