№ 134

У збірнику вміщено статті, де розглядаються актуальні питання наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів навчальних закладів та співробітників наукових установ України, які працюють у галузях педагогічних та історичних наук.

Зміст

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
М. М. Близнюк 5-18
НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ КОЛЕКТИВ ЯК ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Т. М. Бутенко, Л. О. Сахарова 19-27
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
А. П. Вахнова, І. І. Смоляр 28-33
ФАКТОРИ УСПІХУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
М. Р. Верескля 33-40
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ PDF
В. Г. Вихор 41-50
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ АВТОСПРАВІ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
М. Д. Гелетій 51-58
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ PDF
О. Л. Гермак 58-65
ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ PDF
І. І. Герц 65-70
ЕТНОКУЛЬТУРНА ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ PDF
Гу Жань 71-77
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Н. І. Дичка, О. А. Лазебна 92-98
ВІРТУАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ З КУРСУ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА" ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
А. О. Дідик 77-83
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ PDF
І. А. Дікун 83-91
РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
О. В. Дудоладова 98-104
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КУРСУ ВИТРИМКИ ТА ВИЖИВАННЯ НА ПОЛІ БОЮ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
С. М. Жембровский 104-114
СПРЯМОВАНІСТЬ НА ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УСПІШНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Ю. В. Захарченко 114-121
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
О. Б. Качуровська 122-129
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Н. Ю. Кондратенко 129-135
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
О. Ю. Кравченко 135-141
ІДЕЇ ПОЛІТЕХНІЗМУ, КОЛЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ ТА У ПРАЦЯХ ГРОМАДСЬКИХ І ПАРТІЙНИХ ДІЯЧІВ ПЕРІОДУ 1920-х - 50-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
О. І. Мартіросян, О. О. Ларіна, Н. М. Видрич 142-148
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НА ЗАНЯТТЯХ З НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
О. В. Мельниченко, І. В. Горчинська 148-155
МУЗИЧНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ У ТАНЦЯХ ПОСТМОДЕРН PDF
Л. В. Мова 156-164
УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК В УСНОМУ МОВЛЕННІ НА ПРИКЛАДІ МОДАЛЬНИХ ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУРУР PDF
Л. К. Орловська 165-170
РІЗНОЖАНРОВА ПІДГОТОВКА БАЛЕТМЕЙСТЕРА-ПЕДАГОГА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Л. К. Пацунова 171-178
МІСЦЕ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОРГАФІВ PDF
Т. М. Путіліна 178-187
НАУКОВА ПРЕАМБУЛА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
М. Л. Ростока 187-193
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-СТИЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ У КОЛЕКТИВНОМУ МУЗИКУВАННІ PDF
О. В. Рябова 193-199
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УРОКУ ТА ЕЛЕМЕНТ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ PDF
О. В. Салівон, Н. Л. Кінішенко 199-207
МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО ВІДКРИТТЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ЧИСЛОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ PDF
О. О. Сдвижкова, П. М. Щербаков, С. Є. Тимченко 207-215
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
А. Г. Сігова 215-220
РІВНЕВИЙ ПІДХІДУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНЛГОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ PDF
О. С. Синекоп 221-231
ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗНЗ У ПЕРШОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1991-2000 РР.) PDF
І. В. Ситар 231-242
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ PDF
Катерина Шовш 242-256
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF
А. Ф. Шевченко 256-262
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗІ СТЕГАНОГРАФІЇ У БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "КІБЕРБЕЗПЕКА" З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА" PDF
О. В. Матвійчук-Юдіна 262-270
НАШІ АВТОРИ PDF
НАШІ АВТОРИ 271-274