№ 143

У збірнику вміщено статті, де розглядаються актуальні питання наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів навчальних закладів та співробітників наукових установ України, які працюють у галузях педагогічних та історичних наук

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ PDF
М. В. Адобовська 5-13
РОЛЬОВА ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ МОВНОГО ЗВО PDF
Л. Г. Александрова, К. О. Гвоздецька 13-22
СУТНІСТЬ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
О. В. Бернацька, М. І. Комогорова 22-29
ДО ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ STEM В ОСВІТІ PDF
Я. Т. Биковський 29-35
МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ У НАЦІОНАЛЬНИХ КОЛЕДЖАХ PDF
О. М. Бігун, А. П. Розсоха 35-44
МЕТОДИЧНІ ДІЇ В ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ З АКЦЕНТОМ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ PDF
Н. О. Бреславець 44-54
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
А. Ю. Вітченко 55-65
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
І. А. Гладка 65-71
СТАН СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗСУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ PDF
Л. В. Гребенюк 72-80
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ PDF
А. О. Дідик 80-87
РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ PDF
О. В. Казаннікова 87-97
СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
В. І. Качанов, М. М. Деревянко 98-106
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
А. М. Кокарєва 106-116
УКРАЇНСТВО ЯК СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ФЕНОМЕН І ЧАСТИНА СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА PDF
О. І. Мартіросян, В. Д. Порошина, Т. Г. Купрій 116-123
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Т. І. Мацейків 124-131
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЕРЕДНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
Л. С. Мхітарян, В. М. Манжуловський, Є. О. Плотніков, С. Є. Петрюк 132-140
ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ” В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Я. А. Нагрибельний 140-148
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Й ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ PDF
С. І. Одайський 148-159
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ PDF
К. М. Павелків 160-168
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ САМООСВІТИ СТУДЕНТІВ PDF
В. М. Плющ 168-173
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИКЛУ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Н. В. Подопригора 174-183
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ І. Є. ТАММА У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ PDF
М. І. Садовий, Є. А. Проценко, Н. В. Донець 183-189
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ В ХОДІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. М. Трифонова 190-197
РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ВНЗ: АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Я. В. Хижун, С. М. Дишлева 197-202
ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У МОЛОДШІЙ ШКОЛІ ЗА ПІДРУЧНИКОМ “FLY HIGH” PDF
В. О. Черняк 202-209
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Б. О. Шевель, С. С. Марченко 210-217
MODERNIZATION OF PREPARATION OF FUTURE PROFESSIONALS OF LAW ENFORCEMENT BODIES TO PROFESSIONAL SELF-IMPROVEMENT PDF
Yu. M. Berezhnyi 218-224
USING SONGS IN THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING TO STUDENTS PDF
I. Kobylianska 224-229
PECULARITIES OF THE FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ TRAINING TO THE LOCAL ACTIVITIES PDF
Michael Kravets 230-236
EDUCATIONAL AND TRANSLATORS ACTIVITIES OF WILHELM KIESEWETTER ON THE RESULTS OF THE EXPEDITION IN THE CRIMEA PDF
Sergii Panov 237-242